Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

Biểu phí

(Chưa bao gồm thuế GTGT)

A. Biểu phí Dịch vụ tài khoản và ngân quỹ (Xem tại đây)

B. Biểu phí Thanh toán quốc tế (Xem tại đây)

C. Biểu phí Sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu (Xem tại đây)

D. Biểu phí Ngân hàng điện tử (Xem tại đây)

E. Biểu phí Bảo lãnh và tín dụng (Xem tại đây)

Thông tin đang được cập nhật!

Add to home screen